Výmaz užitného vzoru

Výmaz je možné provést na návrh kohokoliv po celou dobu platnosti užitného vzoru. Navrhovatel výmazu nemusí prokazovat právní zájem, pokud není návrh na výmaz podán po zániku užitného vzoru.

Důvody k výmazu stanovil § 17 zákona následovně:

  • a) není-li technické řešení způsobilé k ochraně,
  • b) je-li předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti,
  • c) jestliže předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru.

Účinky výmazu jsou stejné, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku vůbec zapsán. Pokud se důvody výmazu netýkají celého užitného vzoru, ale pouze části, užitný vzor se vymaže jen částečně. Výmaz užitného vzoru z rejstříku lze provést i po zániku užitného vzoru, prokáže-li navrhovatel právní zájem.

Náležitostem, které musí návrh na výmaz splňovat, se věnuje § 18 zákona.

Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku se podává u Úřadu písemně ve dvojím vyhotovení. Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá. Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny.

Úřad vyzve majitele užitného vzoru, aby se k návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku ve stanovené lhůtě vyjádřil. Majitel užitného vzoru předkládá své vyjádření k návrhu na výmaz písemně ve dvojím vyhotovení. Nevyjádří-li se majitel užitného vzoru ve stanovené lhůtě, Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku. Vyjádří-li se majitel užitného vzoru ve stanovené lhůtě proti návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku, Úřad o návrhu rozhodne. Za řízení o výmazu užitného vzoru z rejstříku zaplatí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu ten účastník řízení, který ve věci neměl úspěch.