Odbočení

Institut, který dává přihlašovateli možnost „odbočeníze své přihlášky vynálezu, která byla již dříve podána v České republice.

Úřad „odbočovateli“ přizná právo přednosti z původní přihlášky.

Podmínky „odbočení“ jsou stanoveny v § 10 zákona takto:

Požádal-li přihlašovatel již dříve v České republice o udělení patentu na stejné technické řešení, může při podání přihlášky požadovat přiznání data podání, popřípadě i právo přednosti, z této přihlášky vynálezu.

Úřad přizná přihlášce datum podání, popřípadě i právo přednosti, z původní přihlášky vynálezu, pokud bude přihláška podána nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí o přihlášce vynálezu, nejdéle však do deseti let od jejího podání. Přihlašovatel uplatňující toto právo je povinen ve lhůtě dvou měsíců od podání přihlášky předložit stejnopis přihlášky vynálezu, jejíhož data podání, popřípadě práva přednosti, se dovolává, jinak se k němu nepřihlíží. Zmeškání lhůt nelze prominout.

Institut tedy umožňuje přihlašovateli během řízení o přihlášce vynálezu okamžitě reagovat na vzniklé situace.