Vymáhání práv dle trestního zákoníku

Porušování práva z průmyslového vzoru, které lze označit za trestný čin, lze vymáhat v trestním řízení na základě ustanovení § 269 Porušení chráněných průmyslových práv, zákona č. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, jež stanoví:

Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

a)     vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
b)     získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c)     dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

Odnětím svobody na 3 léta až 8 let bude pachatel potrestán,

a)     získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b)     dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.