Řízení o přihlášce užitného vzoru

Řízení o přihlášce užitného vzoru probíhá na základě tak zvaného registračního principu – úřad zapíše užitný vzor do rejstříku, ale nezkoumá jej z hlediska kritéria novosti a tvůrčí úrovně.

Pouze ty přihlášky, které zjevně nevyhovují podmínkám pro ochranu, budou v tomto stádiu vyřazeny. Jedná se zejména o přihlášky spadající do výluk z ochrany – uvedeny v kapitole „Předmět ochrany“.

Díky registračnímu principu dojde k zápisu přihlášky užitného vzoru do rejstříku velmi rychle – do dvou až tří měsíců od data podání – v tom se liší od řízení při podání patentové přihlášky.

Význam má především pro předměty, které jsou již připraveny k uvedení na trh – není třeba dlouhého čekání, jako je tomu při udělování patentu, pro technická řešení, která by neobstála v přísných kritériích pro vynález nebo pro rychlé zavedení výroby, která však nebude mít dlouhodobou perspektivu. Nevýhodou je křehkost monopolu užitného vzoru oproti patentu, postavení majitele je méně jisté.

Pokud bude přihláška užitného vzoru způsobilá k zápisu, Úřad vydá přihlašovateli osvědčení o zápisu užitného vzoru do rejstříku. Zápis bude následně oznámen ve Věstníku a poté se užitný vzor uloží ve studovně Úřadu, která je veřejně přístupná.