Právo přednosti (priorita)

Podáním přihlášky užitného vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví vzniká přihlašovateli právo přednosti.

Toto právo, vyplývající z mezinárodní smlouvy, musí přihlašovatel dle § 9 zákona uplatnit již v přihlášce průmyslového vlastnictví a současně musí uvést datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo a stát, v němž byla přihláška podána, popřípadě orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy.

Na výzvu Úřadu ve lhůtě jím stanovené je přihlašovatel povinen toto právo prokázat; jinak se k němu nepřihlíží.