Doba a účinky ochrany

Délka platnosti užitného vzoru je vymezena v § 15 zákona následovně:  

Užitný vzor platí čtyři roky ode dne podání přihlášky, popřípadě od podání dřívější přihlášky vynálezu se shodným předmětem.

Dobu platnosti zápisu užitného vzoru prodlouží Úřad na žádost majitele užitného vzoru až dvakrát vždy o tři roky.

O prodloužení doby platnosti užitného vzoru lze požádat nejdříve v posledním roce jeho platnosti. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí 4 let, Úřad prodlouží dobu platnosti zápisu užitného vzoru bez žádosti majitele užitného vzoru.

V případě odbočení je doba platnosti počítána od data podání odpovídající přihlášky vynálezu v České republice.

Maximální doba platnosti přihlášky užitného vzoru je 10 let.

Účinky ochrany vymezuje § 12 a § 13 zákona.

Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. Majitel užitného vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání technického řešení chráněného užitným vzorem (licence) jiným osobám nebo na ně užitný vzor převést.

Práva vyplývající z patentu uděleného na základě přihlášky vynálezu s pozdějším právem přednosti nesmějí být v případě střetu vykonávána bez souhlasu majitele užitného vzoru. Užitný vzor nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti využíval technické řešení chráněné užitným vzorem nezávisle na původci nebo majiteli užitného vzoru nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření. Nedojde-li k dohodě, může předchozí uživatel požadovat u soudu, aby majitel užitného vzoru jeho právo uznal.