Přihláška užitného vzoru

O ochranu užitného vzoru se žádá přihláškou podanou příslušnému Úřadu. Její náležitosti upravuje § 8 zákona.

Přihláška užitného vzoru smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou navzájem spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku.

Přihláška musí obsahovat:

  • a) žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů, s uvedením názvu užitného vzoru,
  • b) popis technického řešení, popřípadě jeho dokumentaci,
  • c) nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem.

V přihlášce musí být uvedeno, kdo je původcem předmětu přihlášky užitného vzoru. Vyhotovení přihlášky musí odpovídat jednotné formě a požadavkům, které Úřad zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.

Přihlášku je možné podat prostřednictvím pošty, faxem (v tomto případě musí být Úřadu do 5 ti dnů zaslán originál přihlášky) nebo osobně na podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihlášku není možné podat prostřednictvím emailu.