Instrukce k vyplnění přihlášky užitného vzoru

Řešení užitného vzoru musí být v přihlášce vysvětleno tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit.

Popis řešení užitného vzoru musí obsahovat následující podkapitoly:

a) název řešení užitného vzoru;

b) oblast techniky, které se řešení užitného vzoru týká;

c) charakteristiku dosavadního stavu techniky, pokud možno s uvedením materiálů, z nichž tento stav vyplývá. Jména, popřípadě názvy konkrétních výrobků, firemní označení a hanlivé údaje o známých výrobcích nebo postupech se v popisu neuvádějí,;

d) vysvětlení podstaty řešení užitného vzoru a jeho výhody, popřípadě nevýhody, proti dosavadnímu stavu techniky;

e) objasnění výkresů, jsou-li přiloženy;

f) příklady uskutečnění řešení. Počet a druh příkladů musí být volen tak, aby dostatečně zachycovaly rozsah ochrany, který vyplývá z nároků na ochranu. Pokud přihláška užitného vzoru obsahuje výkresy, pak se v této části popisu uvedou u jednotlivých znaků technického řešení vztahové značky, jimiž jsou tyto znaky označeny na výkrese. Jako vztahových značek odkazujících na výkres se zpravidla používá arabských číslic, které se podtrhávají; je-li jich více, doporučuje se připojit jejich seznam na samostatném listě;

g) způsob průmyslové využitelnosti řešení užitného vzoru pokud toto nevyplývá již z předcházejících částí popisu.

Jednotlivé části popisu uváděné za názvem se označí nadpisy (oblast techniky, dosavadní stav techniky, podstata technického řešení, přehled obrázků na výkresech, příklad(y) provedení, průmyslová využitelnost), které se podtrhávají. Nadpisy se uvádějí od lev

Použité matematické, fyzikální a elektrotechnické značky a jednotky, jakož i odborná terminologie, musí odpovídat technickým normám, není-li takových norem, musí odpovídat značkám, jednotkám a terminologickým pojmům, v dané odborné oblasti všeobecně uznávaným. Formální úprava musí odpovídat technickým normám nebo souvisejícím mezinárodním předpisům. Terminologie a vztahové značky musí být jednotné v celé přihlášce. Chemické strukturní a obecné vzorce, vztahy a rovnice se uvádějí na samostatných řádcích. Popis a anotace nesmějí obsahovat žádné výkresy. Mohou však obsahovat chemické a matematické vzorce a tabelární údaje.

Nároky na ochranu musí právně vymezit předmět, pro který se požaduje ochrana užitným vzorem. Nároky na ochranu vypracuje zástupce.

Po zápisu užitného vzoru do rejstříku Úřad přihlášku užitného vzoru zveřejní. Rozsah ochrany užitným vzorem je určen nároky na ochranu. Užitný vzor platí 4 roky od podání přihlášky. Dobu platnosti zápisu užitného vzoru prodlouží Úřad na žádost majitele dvakrát, vždy o 3 roky maximálně na dobu 10 let od data podání přihlášky.

Výkresy

Podstata řešení užitného vzoru se v případě potřeby znázorní schematickým zobrazením principu a všech znaků, na nichž je řešení založeno. Na listech výkresů nesmí využitá plocha překročit rozměr 26,2 x 17 cm. Listy nesmí mít žádný rám kolem využitelné nebo využité plochy. Nejmenší okraje jsou: horní okraj listu 2,5 cm, levý boční okraj 2,5 cm, pravý boční okraj 2,5 cm, spodní okraj 2,5 cm. Výkresy mají být provedeny trvanlivými černými, rovnoměrně silnými čarami bez použití jiných barev a stínování. Řezy se vyznačí šrafováním, které nesmí nepříznivě ovlivňovat rozeznatelnost vztahových značek a vynášecích čar. Měřítko výkresů a jasnost jejich grafického provedení musejí zajistit, že na reprodukci i při zmenšení na dvě třetiny budou ještě bez potíží rozeznatelné všechny podrobnosti. Pokud je výjimečně měřítko na výkrese uvedeno, musí být znázorněno graficky. Všechny číslice, písmena a vztahové značky na výkresech musí být jednoduché a jednoznačné. Závorky, kruhy nebo uvozovky se u čísel a písmen nesmějí používat. Číslice a písmena musejí být nejméně 0,32 cm vysoké. Jeden list výkresu může obsahovat více obrázků. Na výkresech nesmějí být žádné vysvětlivky, výjimkou jsou krátké nezbytné údaje jako „voda“, „pára“, „otevřeno“, „zavřeno“, „řez A-A“, jakož i krátká hesla v elektrických obvodech a blokových schématech nebo postupových diagramech, pokud jsou nezbytná pro porozumění. Tyto vysvětlivky musí být upraveny tak, aby je bylo možno při cizojazyčném překladu přelepit, aniž by se tím zakryly čáry výkresu.

Anotace

Anotace slouží výlučně pro informaci (cca 150 slov). Anotace musí obsahovat název a stručné shrnutí toho, co je uvedeno v popisu, v nárocích na ochranu a na výkresech.

Vyplněná a podepsaná plná moc zástupce v originálu musí být předložena před podáním přihlášky nebo na základě výzvy Úřadu. Přihlašovatel může pověřit zástupce také generální plnou mocí, která je uložena na Úřadě pod registračním číslem.

Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy musí to být uvedeno podle ustanovení § 27 zákona č. 527/1990 Sb., již v přihlášce. Uplatňuje-li přihlašovatel několik práv přednosti (priorit), musí uvést současně, ke kterému nároku na ochranu se které právo přednosti vztahuje.

Je nutné věnovat pozornost informacím zadávaným do formuláře. Neúplné, nepřesné nebo chybějící vstupní údaje mohou mít za následek ztrátu Vašich práv.